logo

História MŠ

História MŠ

História materskej školy

Naša materská škola bola uvedená do prevádzky 13. februára 1987 ako spoločné zariadenie materskej školy a detských jaslí. Fungovali 4 triedy MŠ a 2 oddelenia jaslí.

V roku 1991 sa detské jasle zrušili a materská škola bola 6 triedna.

Od 1. januára 2002 sme samostatným právnym subjektom, ktorého zriaďovateľom je mesto Nové Zámky. Poskytujeme celodennú starostlivosť deťom od 2,5 – do 6 rokov. Vyučovacím jazykom je slovenský jazyk.
Materská škola, ktorú obyvatelia mesta a okolia poznajú pod názvom „ Vláčik“, je v súčasnosti 7 triedna s kapacitou 172 detí.

Od otvorenia brán MŠ v nej prežívalo svoje detstvo mnoho detí. Niektoré z nich sú už dospelé a mnohé z nich sú rodičmi terajších detí. Práve oni môžu porovnávať, čo sa v materskej škole za uplynulé obdobie zmenilo. Počas týchto rokov existencie prešla viacerými významnými zmenami v oblasti vzdelávania a výchovy a celkovými rekonštrukciami interiéru i exteriéru i materiálno-technickým vybavením.

Historické fotografie

História škôlky

Časová os

Materská škola v premenách času

1987
Otvorenie MŠ
Otvorenie MŠ a DJ:
riad. MŠ Alžbeta Kulcsárová, vedúca DJ Dana Bednárová
1991
Zrušenie DJ
Zrušenie detských jaslí
1992
Vytvorenie ďalších tried

Vytvorenie ďalších tried -  MŠ 6 triedna

1997
10. výročie MŠ
 • Výstava detských prác v budove Okresného úradu z príležitosti 10. výročia MŠ
 • Vo funkcii riaditeľky Mgr. Eva Cviková - Dékány

 • Zapojenie sa do projektu „ Škola podporujúca zdravie“ / pitný režim, denná príprava a

               konzumácia ovocia a zeleniny, odšťavovanie, zhotovenie pomazánok/

1998
Premenovanie tried podľa farby
 • Premenovanie tried podľa farby
 • Projekt „ Krok za krokom“

 • Zakúpenie nových kobercov do tried

 • Farebný náter  detských stoličiek
1999
Prerobenie telocvične
 • Maľovka a zveľaďovanie tried
 • Prerobenie telocvične, výmena podlahy na cvičenie, nové náradie na cvičenie

 • Vytvorenie rozprávkového hradu s bábkami a s plotom vo vstupnej hale

 • Maľovanie vstupných dvier na modro

2000
2000
Rekonštrukcia plota
 • Rekonštrukcia plota okolo budovy, maľovanie
 • Montáž zrkadla na cvičenie jogy do telocvične

 • Nákup nového detského nábytku do spoločenskej miestnosti

2001
Výsadba zelene
 • Výsadba zelene, tuje a stromy na celý školský dvor

 • Vytvorenie prírodného kútika pod schodami v hlavnej budove

 • Nákup nových cvičebných náradí a náčinia do telocvične

2002
Zriadený právny subjekt
 • Zriadený právny subjekt, od 1.01.2002  rozpočtová organizácia

 • Vytvorenie folklórneho kútika pod schodami v druhej budove

 • Nákup nových učebných pomôcok do tried

 • Nákup nových kobercov do tried a nových detských nábytkov
2003
Otvorenie školskej sauny
 • Rekonštrukcia terasy a chodníka

 • Vytvorenie prosociálneho kútika na chodbe v druhej budove

 • Maľovka fasády nízkej budovy

2004
Oprava chodníkov
 • Zakúpenie nových drevených preliezok na dvor

 • Oprava chodníkov pred MŠ, parkovania

 • Výsadba zelene, tuje a stromy na celý školský dvor

 • Predelenie spoločenskej miestnosti a jedálne sadrokartónom
2005
Rekonštrukcia terás na dvore
 • Zakúpenie ďalších drevených preliezok na dvor

 • Rekonštrukcia ďalších terás na dvore

 • Vytvorenie slnka a oblakov na osvetlenie v spoločenskej miestnosti

 • Maľovka tried a vynovenie novým nábytkom a stoličkami

2006
Nákup nových nábytkov
 • Obloženie soklov dreveným obložením a kachličkami

 • Rekoštruovanie strechy budov

 • Rekonštrukcia schodov do budovy , výmena dlažby

 • Nákup nových nábytkov do tried

2007
Vytvorenie symbolu MŠ – „Vláčik“
 • Vytvorenie symbolu MŠ – „Vláčik“

 • Slávnostná akadémia k 20. výročiu MŠ v Dome kultúry

 • Pomenovanie tried podľa zvieratiek / macko, ježko, krtko, zajko, včielka, lienka/

2008
Rekonštrukcia fasády
 • Otvorenie 7. triedy v druhej budove MŠ / trieda Sloníkov/
 • 1. etapa rekonštrukcie fasády budovy z rozpočtu, výmena okien
 • Zveľadenie plochy pred MŠ výsadbou zelene, kríkov, stromov v spolupráci s Nadáciou Ekopolis, Skanska SR
 • Vytvorenie svetov v interiéri MŠ / rozprávkový svet, enviro, dopravný, zdravia,pohybu../

 • Realizácia projektu „ Zdravý tanierik“ /s deťmi proti obezite, čo deťom chutí – prieskum/

 • Realizácia dopravného projektu „ Bezpečko“

 • Realizácia dopravného projektu „ Duševné zdravie“

2009
Výmena vnútorných podláh
 • 2. etapa rekonštrukcie fasády budovy z rozpočtu, výmena okien so žalúziami
 • Výmena vnútorných podláh , linolea v prvej budove

 • Výmena radiátorových krytov v spoločenskej miestnosti
 • Obnova chodby pred riaditeľňou, nový dekoračný materiál, nové nástenky

 • Realizácia projektu „ Moje mesto Castrum Novum“ / história, pamiatky, budovy.../

2010
2010
Vybavenie 3 predškolských tried
 • Vybavenie 3 predškolských tried interaktívnou technikou, počítače, tabule, interaktívnych hračiek a softvérových učebných programov
 • Obklady stien v spoločenskej miestnosti, nákup nového televízora
 • Výmena vnútorných podláh , linolea v druhej budove
 • Realizácia projektu „ S odpadom do správneho koša“ „ Environmentálny projekt
 • Realizácia digitálneho projektu
2011
Vybavenie do ďalších tried
 • Vybavenie do ďalších tried interaktívnou technikou, počítače, tabule, interaktívnych hračiek a softvérových učebných programov
 • Nákup umývačky riadu do školskej jedálne
2012
Priestor Logopedickej ambulancie
 • Vytvorenie priestoru Logopedickej ambulancie
 • Rekonštrukcia podlahy v školskej vývarovni jedál 
 • Vytvorenie detskej a odbornej knižnice v spoločenskej miestnosti
2013
Nákup nových detských nábytkov
 • Výmena detského osvetlenia na chodbách a v triedach
 • Nákup novej kuchynskej linky do vývarovne a jedálenského stola so sedením
 • Nákup nových učebných pomôcok do tried
 • Nákup nových detských nábytkov tried
2014
Učebné pomôcky do tried
 • Obnova krytov na radiátory na chodbách, v spoločenskej miestnosti, v jedálni
 • Nákup nových učebných pomôcok do tried
 • Nákup nových detských nábytkov tried
2015
Vybudovanie „Zelenej triedy“
 • Vybudovanie „Zelenej triedy“ s altánkom a záhonmi so sadením

 • Výmena žiaroviek za úsporné
 • Obnova skladu na učebné pomôcky, nákup nových učebných pomôcok

2016
Vytvorenie kreatívnej chodby
 • Vytvorenie kreatívnej chodby, oblepenie stien korkom

 • Maľovka školskej jedálne, zakúpenie nových stolov a stoličiek

 • Rekonštrukcia schodov do budovy , oprava kamienkovým kobercom

 • Nové kroje pre folklórny krúžok
2017
Vybudovanie Dopravného a Multifunčného ihriska
 • Vybudovanie Dopravného a Multifunčného ihriska

 • Premaľovanie všetkých vnútorných dvier, nový náter

 • Slávnostná akadémia k 30. výročiu MŠ v Jazdiarni

 • Oslavy Dňa rodiny na školskom dvore s rodičmi – Rytiersky deň
 • Nákup nových pohoviek a nábytku do vstupnej haly
 • Realizácia projektu „ Zippyho kamaráti“ / kamarátstvo, komunikácia, smútok, hnev/
2018
Rekonštrukcia chodníkov
 • 1. etapa rekonštrukcie chodníkov v areáli z rozpočtu MŠ
 • Renovácia kuchyniek u triedy Lienok a Včielok, zakúpenie nových kuchynských
  liniek, koberca
 • Maľovka detských šatní, zakúpenie nových skriniek, lavičiek, špagátových
  násteniek, krytov na radiátor
 • Maľovka vstupnej chodby do hlavnej budovy, nové nástenky a drevená výzdoba
 • Vstavané skrine do tried na predel spální u Ježkov, Krtkov
 • Čistenie fasády budov
 • Montáž nového prístrešku nad vchodom do budovy školskej jedálne
 • Nákup nových písacích stolov do tried
 • Oslavy Dňa rodiny na školskom dvore s rodičmi – Pirátsky deň
 • Realizácia projektu „ Zdravýživka“ /naučiť deti  správnym stravovacím
  návykom/
 • Realizácia prvkov „ Montessori“ vo vzdelávacom procese
 • Realizácia programu „ Hodina šťastia“ / vďačnosť, odpustenie, vzťahy, šťastie,/
2019
Zakúpenie nového cvičebného náradia
 • 2. etapa rekonštrukcie chodníkov v areáli z rozpočtu MŠ
 • Vytvorenie priestoru pre novú šatňu triede sloníkov, zakúpenie nových skriniek, lavičiek, násteniek
 • Vytvorenie prosociálneho sveta v spoločenskej miestnosti
 • Vstavané skrine do tried na predel spální u Lienok, Včielok, Sloníkov

 • Zakúpenie novej preliezky na dvor pre Krtkov

 • Rekonštrukcia detských umyvárok u Ježkov a Krtkov

 • Zakúpenie jedálenského stola so stoličkami do jedálne  pre zamestnancov

 • Realizácia projektu „ Druhý krok“ / empatia, ovládanie emócií, problémov, upokojiť sa/

 • Oslavy Dňa rodiny na školskom dvore s rodičmi – Dinosaurí deň

 • Zakúpenie nového cvičebného náradia a náčinia do telocvične
2020
2020
Výmena vstupných bránok do areálu
 • Obnovenie folklórneho kútika, predel steny sadrokartónom, vytvorenie Kubka a Maťka

 • Zakúpenie do každej triedy nové interaktívne tabule, notebooky, interaktívne hračky

 • Maľovka vstupnej chodby do druhej budovy, nové nástenky a drevená výzdoba
 • Maľovka školskej jedálne, nová výzdoba
 • Zakúpenie hasičského auta na dvor
 • Rekonštrukcia detských umyvárok u Mackov a Zajkov

 • Výmena vstupných bránok do areálu
 • Nákup germicídnych žiaričov do každej triedy
 • Nákup konvektomatu do jedálne, nerezového riadu a plechov
 • Zakúpenie nových učebných pomôcok na dopravnú výchovu

 • Realizácia projektu „ Pohybom ku zdraviu „ Zdravé nôžky“ / správne držanie tela, dôležitosť pohybu, prevencia proti plochým nohám/

 • Realizácia projektu „ Finančná gramotnosť “
2021
Obnova zelene
 • Maľovka spální, zakúpenie nových lehátok a kobercov

 • Maľovka chodby pred triedami Lienok a Sloníkov, nové nástenky a drevená výzdoba

 • Vytvorenie hudobného sveta v spoločenskej miestnosti, nákup nových hudobných nástrojov

 • Zakúpenie nových farebných hracích zostáv na ihrisko
 • Rekonštrukcia detských umyvárok u Lienok a Včielok

 • Obnova zelene a výzdoba pre vchodom do hlavnej budovy

 • Zakúpenie nových paplónov a vankúšov do spální pre deti
 • Zakúpenie nových učebných pomôcok na digitálnu výchovu do každej triedy

 • Realizácia projektu „ Kozmo“ / tolerancia, priateľstvo, inakosť, akceptácia, jedinečnosť/

2022
Zakúpenie nových bicyklov
 • Zakúpenie strunových hojdačiek na dvor

 • Rekonštrukcia futbalového ihriska, zakúpenie bránok

 • Vybudovanie nového ihriska s prekážkami na cvičenie na dvore

 • Zakúpenie nových bicyklov na dopravné ihrisko

 • Obnova zelene a výzdoba pre vchodom do druhej budovy

 • Obnova výzdoby v telocvični, zakúpenie nového náradia, nové cvičebné pomôcky

 • Nový záhon na sadenie pre deti v zelenej triede
 • Zakúpenie nových učebných pomôcok na hudobnú výchovu do každej triedy

2023
Obnova rozprávkového sveta
 • Zakúpenie nových krojov a doplnkov pre foklórny krúžok,

 • Maľovka schodiska v obidvoch budovách, nová drevená výzdoba

 • Obnovenie nábytku a relaxačného kútika v spoločenskej miestnosti

 • Obnova rozprávkového sveta – nový strom s osvetlením

 • Výmena radiátorových ventilov v celom interiéri MŠ

 • Zakúpenie rozprávkových maňušiek aj na logopédiu

Dnes, keď po tých rokoch rekapitulujem činnosť našej MŠ, môžem s uspokojením konštatovať, že to boli roky naplnené svedomitou prácou mnohých učiteliek, upratovačiek, kuchárok, školníkov, za čo im patrí veľká vďaka.

Spoločne sa snažíme o úpravy budovy, okolia, obnovu priestorov a učebných pomôcok..

Doba sa mení, ale deti ostávajú vždy iba deťmi. Sú náročnejšie, vnímavejšie, ale sú stále deťmi, ktoré majú rady rozprávky, spev, pohyb a potrebujú úprimnú lásku. Celé predchádzajúce obdobie ma presvedčilo, že materská škola sa uberala správnym smerom. Kto pracuje s deťmi pochopí, že duša učiteľa starne pomalšie, pretože jeho telo oživuje myseľ neustálym premýšľaním ako obohatiť život detí.
Súčasné fotografie

Súčasnosť