logo

Zajkovia

Naše triedy

Zajkovia

Triedne učiteľky: ERIKA DÉKÁNYOVÁ, KLAUDIA PETRÁŠOVÁ
Trieda: 4 - 5 ročných detí
Počet detí: 23
Erika Dékányová
Klaudia Petrášová

Charakteristika triedy:

Trieda Zajkov sa nachádza na prízemí. Logom našej triedy je Zajko. Trieda je rozčlenená na centrá: matematicko-logické, prírodovedné, literárno-dramatické, centrum jazykovej gramotnosti, výtvarné centrum, didaktické centrum. Našim úsilím je vytvárať podnetné prostredie, ktoré nabáda dieťa k učeniu vlastnou aktivitou, tvorivej činnosti, bádaniu, skúmaniu, je to prostredie s priaznivou socio-emocionálnou klímou, s uplatnením aktivizujúcich metód vzdelávania a efektívnych spôsobov učenia. Do edukácie začleňujeme prvky pedagogiky Montessori. Pracujeme s prosociálnymi programami Kozmo a jeho dobrodružstvá, Zippyho kamaráti, Druhý krok. Snažíme sa o správny telesný vývin detí. Pracujeme s projektom prevencie obezity, ktorý zahŕňa programy Zdravý tanierik a Zdravé nôžky.

Harmonogram denných aktivít:

7.00
– Hry a činnosti podľa výberu detí
– Zdravotné cvičenie

8.50
– Osobná hygiena, stravovanie, stolovanie – desiata
– Vzdelávacie aktivity
– Pobyt vonku

11.50
– Osobná hygiena, stravovanie, stolovanie – obed
– Odpočinok

14.25
– Osobná hygiena, stravovanie, stolovanie – olovrant
– Hry a činnosti podľa výberu detí
– Vzdelávacie aktivity
– Krúžková činnosť

Plán triednych aktivít:

  • Čo sa urodilo v záhradke
  • Tekvičkové popoludnie
  • Dopoludnie so strašidielkami – Halloween
  • Vianočná besiedka
  • Karneval
  • Veľkonočné vajíčko
  • Deň matiek
  • MDD
  • Výlet s rodičmi
triedazajkovia@gmail.com