logo

Ochrana života a zdravia

Projekty

Ochrana života a zdravia

Národný program „PREVENCIA OBEZITY DETÍ PREDŠKOLSKÉHO VEKU“

Koordinátor projektu: Erika Dékányová

playing_wally_ball_boy
infrasstructure_image_2
infrasstructure_image_1
infrasstructure_image_3
infrasstructure_image_4

Vzdelávacia oblasť:

Cieľ projektu:

Cieľ projektu spočíva v prevencii obezity a to najma prostredníctvom osvojenia si správnych stravovacích návykov, zdravého životného štýlu, životosprávy a zvýšenej pohybovej aktivity v našom predškolskom zariadení.

Profil absolventa:

Aktivity:

Oblasti pre vykonávanie aktivít na dosiahnutie stanovených cieľov sú:

Aktivity v oblasti výživy:

Aktivity v oblasti pohybovej aktivity:

Kompletný interný projekt je k nahliadnutiu priamo u koordinátorky projektu v našej MŠ.