logo

Národný program duševného zdravia

Projekty

Národný program duševného zdravia

Koordinátor projektu: Klaudia Petrášová
playing_wally_ball_boy
infrasstructure_image_2
infrasstructure_image_1
infrasstructure_image_3
infrasstructure_image_4

Cieľ projektu:

Profil absolventa:

Absolvent predprimárneho vzdelávania získa základné vedomosti, zručnosti, schopnosti a postoje, aby bol pripravený na ďalšie, primárne, vzdelávanie a pre aktívny život v spoločnosti. Zároveň je to absolvent, ktorý by mal byť samostatný a zodpovedný, formuluje a logicky vyjadruje svoje myšlienky a názory. Veku primerane rieši kritické situácie. Uvedomuje si potrebu tolerantnosti v medziľudských vzťahoch, nenásilne rieši konfliktné situácie, spolupracuje v skupine, prijíma a rozvíja nápady iných, vie ich oceniť. Vie si vážiť a chrániť svoje zdravie a je pripravený kedykoľvek nezištne pomôcť tým, ktorí to potrebujú.
Kompletný interný projekt je k nahliadnutiu priamo u koordinátorky projektu v našej MŠ.