logo

Sloníkovia

Naše triedy

Sloníkovia

Triedne učiteľky: MARCELA BARČIAKOVÁ, IVETA VARÉNYIOVÁ
Trieda: 5 - 6 ročných detí
Počet detí: 23
Marcela Barčiaková
Iveta Varényiová

Charakteristika triedy:

Logom našej triedy je Sloník. Nájdete nás v druhej budove na poschodí vpravo. V školskom roku 2023/2024 je v triede zapísaných 23 detí, z toho 9 chlapcov a 14 dievčat. Máme 11 predškolákov s plnením povinného predprimárneho vzdelávania. Trieda je vybavená funkčným nábytkom, lehátkami, hračkami a audiuovizuálnou technikou – interaktívnou tabuľou, počítačom s multifunkčným zariadením (kopírka, skener, tlačiareň). Vybavenie hrových centier je útulné, príjemné a harmonické, ktoré spĺňa estetické a emocionálne kvality. Podnetnosť prostredia je dynamická, pravidelne vhodne dopĺňaná aktuálnou výzdobou a výtvormi detí. V tvorivej atmosfére budeme spoločnými hrami a aktivitami systematicky a cieľavedome rozvíjať osobnosť každého dieťaťa v psychomotorickej, poznávacej, sociálnej, emocionálnej a morálnej oblasti. Chceme si získať aj dôveru rodičov, rozvíjať vzájomnú spoluprácu pri realizácií triednych aktivít a spoločných podujatiach počas roka.

Harmonogram denných aktivít:

7.00
– Hry a činnosti podľa výberu detí
– Zdravotné cvičenie

8.50
– Osobná hygiena, stravovanie – desiata
– Vzdelávacie aktivity
– Pobyt vonku

11.50
– Osobná hygiena, stravovanie – obed
– Odpočinok

14.10
– Osobná hygiena, stravovanie – olovrant
– Hry a činnosti podľa výberu detí
– Vzdelávacie aktivity
– Krúžková činnosť

Plán triednych aktivít:

 • Deň materských škôl – Tekvicové tvorenie
 • Výstava ovocia a zeleniny
 • Návšteva Mestského úradu v Nových Zámkoch
 • Návšteva Múzea J. Thaina v Nových Zámkoch
 • Mikuláš v MŠ
 • Vianočná besiedka
 • Maškarný ples
 • Návšteva Galérie umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch
 • Návšteva Hvezdárne v Hurbanove
 • Divadelné predstavenie v Nitre
 • Besiedka ku Dňu matiek
 • Mliečny deň
 • Deň rodiny
 • MDD – zábavné dopoludnie
 • Výlet s rodičmi
 • Rozlúčka predškolákov
slonikoviamsdorocka@gmail.com