logo

Mackovia

Naše triedy

Mackovia

Triedne učiteľky: Mgr. EVA DÉKÁNY, riaditeľka MŠ,
Bc. ERIKA SZEKERESOVÁ, DiS, zástupkyňa riaditeľky MŠ,
ERIKA ŠAJBENOVÁ, DiS
Trieda: 3- 4 ročných detí
Počet detí: 23
Mgr. Eva Dékány
Bc. Erika Szekeresová, DiS
Erika Šajbenová, DiS

Charakteristika triedy:

Trieda Mackov sa nachádza na poschodí za telocvičňou. Logom našej triedy je Macko PU. Do edukácie začleňujeme prvky pedagogiky Montessori, prvky programu Zippyho kamaráti a Druhý krok. Vytvorené prostredie triedy pozitívne ovplyvňuje osobnosť detí. Vplýva na ich pocit pohody, bezpečia, dôvery a sebarealizácie.  Spĺňa estetické a emocionálne kvality. Súvisí s cieľmi MŠ, výchovno-vzdelávacou činnosťou, obsahom výchovy a vzdelávania, s učením dieťaťa. Deti inšpirujeme k aktívnej pomoci pri tvorbe estetického prostredia. Hrové a pracovné centrá sú vybavené účelovo a slúžia na plánovanú  výchovno-vzdelávaciu činnosť. O tematickom zameraní rozhodujeme spolu s deťmi podľa plánovaných činností a záujmu detí.
Centrá aktivít sú dostatočne vybavené didaktickými pomôckami a materiálom. Každé  sa postupne dopĺňa a obmieňa.

Harmonogram denných aktivít:

7.00
– Hry a činnosti podľa výberu detí
– Zdravotné cvičenie

8.30
– Osobná hygiena, stravovanie, stolovanie – desiata
– Vzdelávacie aktivity
– Pobyt vonku

11.20
– Osobná hygiena, stravovanie, stolovanie – obed
– Odpočinok

14.30
– Osobná hygiena, stravovanie, stolovanie – olovrant
– Hry a činnosti podľa výberu detí
– Vzdelávacie aktivity

Plán triednych aktivít:

 • Svetový deň bez áut
 • Svetový deň duševného zdravia
 • Tekvičkové  popoludnie
 • Týždeň zdravej výživy- Svetový deň výživy 16.10.
 • Mikulášske oslavy
 • Vianoční škriatkovia- pečenie medovníkov
 • Vianočná besiedka s rodičmi
 • Karneval
 • Ponožková výzva
 • Svetový deň vody
 • Moja kniha- výstava kníh v triede
 • Veľká noc- maľovanie vajíčok
 • Deň Zeme
 • Deň matiek
 • Deň rodiny
 • MDD – pečenie : Mackova bublanina
mackoviapu@gmail.com