logo

Informácie o strave

Informácie o strave

Informácie o strave na školský rok 2023/2024

playing_wally_ball_boy

Príspevky a podmienky na stravovanie v ŠJ pri MŠ :

Výška príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni, ktoré nenavštevuje posledný ročník materskej školy  (nie je  predškolák) sa určuje nasledovne:

Prihlasovanie a odhlasovanie sa zo stravy:

Prihlásiť sa na stravovanie alebo odhlásiť sa zo stravovania je potrebné najneskôr do 14.00 hod. v predchádzajúci pracovný deň. Výnimkou je pondelok v každom týždni, kedy je to možné do 7:30 hod.

Z dôvodu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pre školské stravovanie (napr. Zásady správnej výrobnej praxe – HACCP a pod.) nie je možné odhlásiť stravu ráno v daný stravovací deň.

V prvý deň choroby dieťaťa je možné neodhlásenú stravu odobrať do obedára, ktorý si rodič prinesie a to v čase od 12.30 – 13.00 hod. V takomto prípade stravník uhrádza plnú výšku za stravovanie (2,10€). Ďalšie dni trvania choroby dieťaťa nie je možné stravu odoberať. ŠJ pripravuje jedlo iba pre deti, ktoré sa zúčastnia výchovno-vzdelávacieho procesu. Ďalšie dni neprítomnosti na výchovno-vzdelávacom procese v materskej škole je potrebné dieťa zo stravovania včas odhlásiť.

Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

Možnosti odhlasovania zo stravovania:

1. písomne na mail: jedalendorocka@gmail.com

 – predmet mailu: Odhlásenie

 – text: meno a priezvisko dieťaťa, názov triedy, dátum od – do (počet dní)

2. osobne v ŠJ pri MŠ

3. telefonicky na tel. č.: 035/6428 423

Platba za stravu:

Na čiastočnú úhradu režijných nákladov v školskej jedálni prispieva zákonný zástupca dieťaťa sumou 6,00 eur mesačne.

Platbu za stravu je potrebné vyplatiť najneskôr do 10. dňa daného mesiaca. Problém v ŠJ nastáva, ak rodič neuhradí stravu v stanovenom termíne v danom mesiaci vôbec. Po ústnom upozornení rodičov, ktorých sa daný príklad týka, bude musieť ŠJ pozastaviť poskytnutie stravy.

Diétne stravovanie:

Zákonný zástupca dieťaťa písomne podaním zápisného lístka pre diétne stravovanie požiada o zabezpečenie diétneho stravovania formou individuálnej donášky diétnych pokrmov do zariadenia školského stravovania. K zápisnému lístku doloží písomné vyjadrenie odborného ošetrujúceho lekára(gastroenterológ, diabetológ, alergológ), že zdravotný stav dieťaťa si vyžaduje osobitné stravovanie podľa stanovenej diagnózy.  Podmienky donášky si zákonný zástupca dieťaťa dohodne s vedúcou ŠJ.

Dotácia:

Dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ (predškolák) má nárok na dotáciu 1,40€/deň.

Rodič dopláca rozdiel 0,70€/deň. (stravná jednotka je 2,10€/deň).

V prípade choroby dieťaťa je rodič povinný dieťa odhlásiť zo stravovania podľa vyššie uvedeného postupu. Ak dieťa zabudnete odhlásiť, pokiaľ nebude v MŠ prítomné zaniká nárok na dotáciu a rodič platí plnú výšku stravnej jednotky teda 2,10€/deň.

Vyhlasovať dieťa zo stravy je povinnosť rodiča, nie učiteľky a to výhradne v ŠJ alebo formou vyššie uvedených možností.

Keďže školská jedáleň je zariadenie hromadného stravovania, musí spĺňať prísne pravidlá hygieny a už z jej charakteru vyplýva, že v nej nie je možné jedlo ,,ušiť na mieru“ každému jednotlivému dieťaťu podľa jeho chuti. Rovnako nie je možné vyhovieť stravovaciemu návyku každého jednotlivca. Preto je našou a aj Vašou povinnosťou spoluvytvárať správne stravovacie návyky našich detí.

Bc. Martina Zálešáková, vedúca školskej jedálne