logo

Environmentálny svet

Projekty

Environmentálny svet

Koordinátor projektu: Bc. Erika Szekeresová, DiS

playing_wally_ball_boy

Cieľ projektu:

Hlavným cieľom environmentálneho projektu detí, rodičov a učiteľov je zlepšiť životné prostredie v okolí, v ktorom žijeme, bývame a hráme sa!

Názov projektu: „S T O P ničeniu mojej prírody!“

S ako Staraj sa!

pohrab lístie a prekypri a polej pôdu, ošetruj rastliny vonku i vnútri, ošetri stromy, polej kyprenie pôdy, zasaď nové rastlinky a kvety

T ako Trieď!

trieď a separuj suroviny, uvedom si dôležitosť separácie, usporiadaj zber papiera, oboznám sa s využitím druhotných surovín a zbernými miestami

O ako Ochraňuj!

spoločne pomôž prírode ( rastlinám, zvieratám ), netrhaj, nenič, nešklb- spoznávaj prírodu cez citovú väzbu, získavaj elementárne poznatky o príkladoch pozitívneho a negatívneho vzťahu človeka k prostrediu

P ako Poznaj!

spoznaj rastliny – liečivé, ale aj alergény vo svojom okolí, zvieratá – chrobáky, vtáky, pozoruj a získaj všetky informácie o spôsobe ich života, užitočnosti a ochrane ich príbytkov, cháp prírodu ako neoddeliteľnú súčasť civilizácie

Úlohy sú rozvrhnuté podľa obsahových celkov a tém týždňa spracovaných v učebných osnovách. Kompletný interný projekt je k nahliadnutiu u koordinátorky projektu priamo v materskej škole.

Naša materská škola sa zapojila do programu Ekostopa - ekologická stopa školy.

Základom programu je internetový kalkulátor, pomocou ktorého, sme vypočítali vplyv našej školy na životné prostredie planéty v 8 hlavných kategóriách spotreby:

Prosíme rodičov detí a priateľov školy, aby sa zapojili do nášho projektu „S ODPADOM DO SPRÁVNEHO KOŠA“.

Počas školského roka triedime na triedach papier, pri zadnom východe nájdete kontajnery  a boxy na batérie, drobný elektroodpad, pet vrchnáky a pri školskej jedálni žltú nádobu na plast.Separovaným zberom sa budeme spoločne podieľať na krajšom a zdravšom prostredí.

 

V. ročník súťaže o najlepší environmentálny projekt organizovaný školou

Naša škola sa zapojila do školského recyklačného programu Recyklohry. Program usporadúva spoločnosť ASEKOL SK, ktorá zaisťuje zber a recykláciu elektrozariadení, ktoré už doslúžili.

Cieľom projektu je zvýšiť povedomie o triedení odpadov u mladej generácie a tiež zaistiť recykláciu drobných elektrozariadení v čo najvyššej miere.

V rámci projektu Recyklohry bude naša škola vybavená zbernou nádobou na vyradené drobné elektrozariadenia. Zberná nádoba poskytnutá spoločnosťou ASEKOL SK bude umiestnená pri hlavnom vchode budovy.

Každé dieťa bude môcť do školy nosiť nepotrebné drobné elektrospotrebiče (napríklad starý mobil, kalkulačku, telefón, elektrohračku, drobné počítačové vybavenie, discman alebo MP3 prehrávač, ale tiež napríklad varnú kanvicu, kulmu, fén, aku skrutkovač atď.).

Naše deti sa môžu zapojiť tiež do zábavných hier a súťaží, výtvarných či fotografických úloh a kvízov z oblasti triedenia a recyklácie odpadov, ktoré bude organizátor projektu zadávať.

Za nazbierané drobné elektrozariadenia a splnené úlohy získa naša škola body, za ktoré žiakom budeme môcť obstarať rôzne učebné pomôcky, hry aj vybavenie pre voľný čas. Katalóg odmien a ďalšie informácie o projekte sú Vám k dispozícii na www.recyklohry.sk.

Triedime odpady v rámci Recyklohier.

Poslanie súťaže:

Hlavným cieľom súťaže bola propagácia a podpora projektov škôl smerom k trvalo udržateľnému rozvoju. Zvýšiť záujem žiakov a pedagógov o svoju školu a jej životné prostredie, rozvíjať spoluprácu, aktívnu účasť na riešení problémov komunity a regiónu a podporovať ich trvalo udržateľný rozvoj. Projekty mali obsahovať environmentálny a výchovný aspekt.

Téma V. ročníka: Znižovanie ekologickej stopy školy

Aj naša materská škola sa zapojila do tejto súťaže a s projektom – „ S odpadom do správneho koša“ sme získali 3. miesto v kategórii materské školy.

„TRIEDIM, TRIEDIŠ, TRIEDIME“

Väčšina odpadu stále končí na skládkach. Ministerstvo životného prostredia preto spustilo environmentálny vzdelávací projekt Triedim, triediš, triedime, ktorý má učiť deti separovať odpad.

Projekt je zameraný na triedenie a separáciu troch najčastejšie sa vyskytujúcich komodít – plast, papier a sklo. Edukáciu v tejto oblasti zabezpečujú informačné tabule a sety na triedenie, ktoré sú umiestnené priamo v triedach. Cieľom je učiť deti, ako správne nakladať s odpadom a podporiť budovanie návykov smerujúcich k ochrane životného prostredia.

Projekt nadväzuje na už zabehnutý projekt „S odpadom do správneho koša“. Keďže do separovania plastu a papiera sa nám aktívne zapájali deti aj rodičia, z firmy Brantner sme získali žltú aj modrú nádobu na plast a papier.