logo

S Pozorkom cestou, necestou

Projekty

S Pozorkom cestou, necestou

Koordinátor projektu: Mgr. Alžbeta Husárová

playing_wally_ball_boy
infrasstructure_image_2
infrasstructure_image_1
infrasstructure_image_3
infrasstructure_image_4

Cieľ projektu:

Profil absolventa:

Prvky regionálnej výchovy sú integrované do Štátneho vzdelávacieho programu, podľa ktorého je vypracovaný ŠkVP „Vláčikom okolo sveta“ a to do všetkých vzdelávacích oblastí:
Jazyka komunikácia, Matematika a práca s informáciami, Človek a príroda, Človek a spoločnosť, Človek a svet práce, Umenie a kultúra, Zdravie a pohyb. Najviac dominantnou oblasťou pre regionálnu výchovu je vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť, ktorej súčasťou sú okruhy:
Regionálnu výchovu je možné realizovať aj prostredníctvom ostatných vzdelávacích oblastí, pričom sa navzájom prelínajú a dopĺňajú.

Aktivity:

Projekt S Pozorkom cestou, necestou je vypracovaný pre vnútorné potreby materskej školy a v celom znení je k nahliadnutiu u koordinátorky projektu.