logo

Moje mesto Castrum Novum

Projekty

Moje mesto Castrum Novum

Regionálny projekt: MOJE MESTO – Castrum Novum
Koordinátor projektu: Iveta Varényiová
playing_wally_ball_boy
infrasstructure_image_2
infrasstructure_image_1
infrasstructure_image_3
infrasstructure_image_4

Cieľ projektu:

Posilňovať vzťah k rodnému mestu poznávaním ľudových tradícii a folklóru, zoznámiť sa s jeho históriou i súčasnosťou, spoznať najvýznamnejšie osobnosti, ktoré v minulosti prispeli k jeho rozvoju a zoznámiť sa s jeho ekonomickým, spoločenským a kultúrnym životom.

Profil absolventa:

Prvky regionálnej výchovy sú integrované do Štátneho vzdelávacieho programu, podľa ktorého je vypracovaný ŠkVP „Vláčikom okolo sveta“ a to do všetkých vzdelávacích oblastí:
Jazyka komunikácia, Matematika a práca s informáciami, Človek a príroda, Človek a spoločnosť, Človek a svet práce, Umenie a kultúra, Zdravie a pohyb. Najviac dominantnou oblasťou pre regionálnu výchovu je vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť, ktorej súčasťou sú okruhy:
Regionálnu výchovu je možné realizovať aj prostredníctvom ostatných vzdelávacích oblastí, pričom sa navzájom prelínajú a dopĺňajú.

Aktivity:

Kompletný interný projekt je k nahliadnutiu priamo u koordinátorky projektu v našej MŠ.