logo

Lienky

Naše triedy

Lienky

Triedne učiteľky: ALENA ŠTEFANKOVÁ, ERIKA KUBICSKÓOVÁ
Trieda: 5 - 6 ročných detí
Počet detí: 25
Alena Štefanková
Erika Kubicskóová

Charakteristika triedy:

Trieda Lienok sa nachádza na poschodí v II.pavilóne. V triede je 12 dievčat a 13 chlapcov v predškolskom veku 5-6 ročné. U detí rozvíjame všeobecné poznatky vychádzajúce zo ŠVP v triede členenej na centrá aktivít. Každé centrum je vybavené didaktickými pomôckami, hračkami, ktoré rozvíjajú pamäť, logické myslenie, pozornosť, jemnú a hrubú motoriku.

Deti aktívne pripravujeme na zápis do I. ročníka ZŠ, dbáme na správne držanie písacieho materiálu, na rozvíjanie komunikácie, správnu výslovnosť. Deti majú v obľube rôzne techniky maľovania, tvorenia z odpadového materiálu, strihanie, lepenie, hranie sa rolových hier, stavanie podľa vlastnej fantázie. Do výchovno-vzdelávacej činnosti zaraďujeme zážitkovú formu učenia – exkurzie, vychádzky, edukačné aktivity v exteriéri (Zelená trieda, školský dvor). Každodenný pobyt v MŠ deťom spestrujeme triednymi aktivitami, častokrát aj v spolupráci s rodičmi.

Harmonogram denných aktivít:

7.00
– Hry a činnosti podľa výberu detí
– Zdravotné cvičenie

9.05
– Osobná hygiena, stravovanie, stolovanie – desiata
– Vzdelávacie aktivity
– Pobyt vonku

12.10
– Osobná hygiena, stravovanie, stolovanie – obed
– Odpočinok

14.10
– Osobná hygiena, stravovanie, stolovanie – olovrant
– Hry a činnosti podľa výberu detí
– Vzdelávacie aktivity
– Krúžková činnosť

Plán triednych aktivít:

 • Jesenné dielničky, vyrezávanie tekvíc
 • Zdravý tanierik – ochutnávka jesenného ovocia a zeleniny
 • Halloweensky ples
 • Návšteva mestského úradu
 • Návšteva múzea J.Thaina
 • Beseda s dentálnou hygieničkou
 • Návštevy ZŠ s predškolákmi
 • Zapojenie sa do potravinovej zbierky pre ľudí v núdzi– GIVING TUESDAY
 • Príchod Mikuláša
 • Jedličková slávnosť
 • Starajme sa o vtáčiky – kŕmidlá
 • Detský karneval
 • Hvezdáreň Hurbanovo
 • Pyžamová párty
 • Návšteva Mestskej knižnice A. Bernoláka
 • Moja kniha – zúčastnenie sa aktivity Hlasné čítanie
 • Svetový deň vody
 • Ponožková výzva
 • Svetový deň autizmu
 • Vychádzka do lesoparku Berek
 • Organizovanie Veľkonočnej šibačky 2024- maľovanie kraslíc, príprava korbáčov
 • Organizovanie dňa na bicykli a kolobežkách na dopravnom ihrisku v MŠ
 • Svetový deň mlieka
 • Aktivita k projektu Moje mesto – Oslobodenie mesta
 • Deň matiek
 • MDD
 • Prespávačka v Mš
 • Deň otcov
 • Rozlúčková slávnosť
 • Triedny výlet
lienkydorocka@gmail.com