logo

S Ďorockáčikom v digitálnom svete

Projekty

S Ďorockáčikom v digitálnom svete

V školskom roku sme získali dotáciu z projektu "Múdre hranie", vyhlásené MŠVVaŠ SR. Zakúpili sme do všetkých tried digitálne a interaktívne pomôcky.

Koordinátor projektu: Mgr. Alžbeta Husárová

playing_wally_ball_boy

Cieľ:

Profil absolventa:

Aktivity:

Kompletný interný projekt je k nahliadnutiu priamo u koordinátorky projektu v našej MŠ.