logo

Zmena poplatkov

Zmena poplatkov

Oznamujeme rodičom, že od januára 2024 sa menia poplatky v materských školách na území mesta Nové Zámky nasledovne:

školné – úhrada výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole bude 25,-€

režijné náklady na stravu budú 6,-€

Prosíme rodičov, aby si upravili trvalé príkazy, čísla účtov zostávajú nezmenené. Poplatky uhrádzajte vždy do 10.-teho dňa v mesiaci.

Riadime sa Všeobecne záväzným nariadením mesta č.10/2023 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach, ktoré nadobúda účinnosť 1.1.2024.

Related Posts