logo

Usmernenie k školskému roku 2023-24

Usmernenia k prevádzke MŠ v školskom roku 2023/2024

Výňatok zo Školského poriadku MŠ

Prevádzka MŠ je od 6.30 do 16.00 hod

• Zákonný zástupca privádza dieťa do MŠ spravidla do 8.00 hod., najneskôr do 8.30 hod. a prevezme dieťa z MŠ spravidla po 15.00 hod., najneskôr do 16.00h
• Riaditeľka dohodne so zákoným zástupcom dĺžku pobytu dieťaťa v materskej škole,
( viď. tlačivo založené v triednej dokumentácii )
• Spôsob dochádzky a spôsob jeho stravovania dohodne zákonný zástupca s riaditeľkou alebo
triednymi učiteľkami MŠ.
Príspevky spolu: 22.-€ (školné 18,- € a ŠJ 4.- €) za každý mesiac platí zákonný zástupca do 15. dňa v mesiaci internet bankingom alebo trvalým príkazom na príjmový účet MŠ :
SK76 5600 0000 0039 3524 4100 ( pokyny obdrží každý zákonný zástupca písomne – prosíme nerobiť vklady na náš účet priamo v banke!!!)
Predškoláci platia iba režijné náklady 4,-€. Príspevok sa bude uhrádzať za každý mesiac na príjmový účet MŠ.
• V prípade, ak dieťa nenavštívilo zo zdravotných dôvodov MŠ celý mesiac, príspevky neplatí, ale
zák. zástupca predloží Źiadosť o odpustenie príspevkov za pobyt spolu s potvrdením od lekára
v danom mesiaci, pretože sa to dokladuje. Poplatky uhrádza rodič v plnej výške aj vtedy, ak dieťa
navštevuje MŠ len v dopoludňajších hodinách.
• Príspevok neplatia i zák. zástupcovia v hmotnej núdzi, ktorí priniesli potvrdenie o poberaní dávok
v hmotnej núdzi a za dieťa, ktoré má 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky.
• Zákonní zástupcovia, ktorí sú poberatelia dávok v hmotnej núdzi majú poskytnutú dotáciu na stravu a platia denne 0,70-€
Neprítomnosť dieťaťa a odhlásenie zo stravy oznámi zák. zástupca deň vopred telefonicky do 14.00 h, , v pondelok do 7.30 hod. Ak sa tak nestane, uhrádza plnú stravnú jednotku ( pokyny o strave obdržal každý zákonný zástupca písomne ). Ak zákonný zástupca dieťa včas neodhlási zo stravy, môže si obed len v prvý deň choroby prevziať v čase od 12.30 hod – do 13.00 hod. po telefonickom dohovore s vedúcou ŠJ ( 035/6428423). Upozorňujeme rodičov, že školská jedáleň varí pre len prítomné deti v MŠ. Za balenie obeda sa neplatí, rodič si prinesie svoj obedár. Podrobné informácie sú zverejnené na web. stránke MŠ a obdržal ich každý rodič na začiatku školského roka.
Stravná jednotka je : predškolák 2,10.- dotácia- 1,40 – rodič platí : 0,70.-€ na deň ostatné deti bez dotácie: 2,10.-€ Desiata: 0,50 € Obed: 1,20 € Olovrant: 0,40 €
individuálne donášanie stravy pre deti do materskej školy je neprípustné s výnimkou diétneho stravovania – Vyhláška MŠ SR č. 330/2009 o zar. škol.str. / podrobne obdržal rodič/
• Stravné sa uhrádza do 15. dňa internet bankingom na účet ŠJ: SK21 5600 0000 0039 3524 2180 Prosíme rodičov, aby nám poplatky za MŠ neuhrádzali za celý školský rok naraz, ale za každý mesiac, z dôvodu účtovnej evidencie.
Ak sa nezhoduje priezvisko dieťaťa s priezviskom rodiča, z ktorého účtu uhrádza poplatky je potrebné uviesť do variabilného symbolu aj priezvisko dieťaťa kvôli správnemu zapísaniu platby.
• Počas školského roka môže riaditeľka preradiť deti z jednej triedy do druhej, ak to kapacita jednotlivých tried dovoľuje. Rodičovi v takomto prípade oznámi dôvod a termín preradenia riaditeľka osobne. Preradenie dieťaťa počas školského roka je v právomoci riaditeľky a jej rozhodnutie je konečné. Rozhodnutie o preradení sa písomne nevyhotovuje, zmena sa zaznačí v dokumentácii príslušných tried a v osobnom spise dieťaťa.
• Riaditeľka MŠ môže vydať Rozhodnutie o prerušení alebo predčasnom ukončení dochádzky dieťaťa do materskej školy podľa zákona č. 596/2003 Z. z. aj bez predchádzajúcej žiadosti zákonného zástupcu, ak na to budú existovať dôvody, teda aj v čase pred uplynutím adaptačného pobytu dieťaťa, ak pôjde o zníženú adaptačnú schopnosť dieťaťa, o zdravotné dôvody, rodinné dôvody alebo iné dôvody ako neprimerané správania sa dieťaťa, napr. ohrozovanie vlastnej bezpečnosti daného dieťaťa alebo bezpečnosti iných detí v triede čo bude mať negatívny vplyv na zdravý psychický vývin ostatných detí. Zákonný zástupca dieťaťa nedodržiava podmienky predprimárneho vzdelávania dieťaťa určené školským poriadkom.
Podľa § 28d ods. 1 školského zákona „v priebehu predprimárneho vzdelávania môže dieťa na

základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu prestúpiť do inej MŠ. O prestupe dieťaťa rozhoduje
rozhodnutím o prijatí dieťaťa prestupom riaditeľka MŠ, do ktorej požiadal o prijatie dieťaťa
prestupom zákonný zástupca. Rozhodnutie o prijatí dieťaťa prestupom nie je rozhodnutím o prijatí
dieťaťa.“ Ak riaditeľka MŠ prijme dieťa prestupom, bez zbytočného odkladu pošle kópiu
rozhodnutia o prijatí dieťaťa prestupom riaditeľke MŠ, z ktorej dieťa prestupuje. Riaditeľka MŠ, z
ktorej dieťa prestupuje, následne v lehote do 15 dní od doručenia kópie rozhodnutia je povinný
poslať riaditeľke MŠ, do ktorej bolo dieťa prijaté prestupom, kópiu osobného spisu dieťaťa a túto
zmenu nahlásiť do Centrálneho registra detí.

Zákonný zástupca dieťaťa má právo:

• žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v materskej škole poskytovali deťom informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa školského zákona
• oboznámiť sa so vzdelávacím programom materskej školy a školským poriadkom,
• byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa,
• na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa, zúčastňovať sa na výchove a vzdelávaní po predchádzajúcom súhlase riaditeľky materskej školy,
• vyjadrovať sa k vzdelávaciemu programu materskej školy prostredníctvom orgánov školskej samosprávy.
Zákonný zástupca dieťaťa je povinný:
dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacej činnosti svojho dieťaťa určené školským poriadkom,
• zákonný zástupca je povinný rešpektovať, že v čase od odovzdania dieťaťa učiteľke až po prevzatie dieťaťa zákonným zástupcom (alebo ním splnomocnenou osobou) sa komunikácia s dieťaťom uskutočňuje len prostredníctvom príslušnej učiteľky alebo riaditeľky.
• zákonný zástupca je povinný všetky veci súvisiace s poskytovaním predprimárneho vzdelávania jeho dieťaťu riešiť interne, v MŠ s učiteľkami, ktoré pracujú v triede, v ktorej je zaradené jeho dieťa a podľa potreby s riaditeľkou,
• zákonný zástupca je povinný zdržať sa znevažujúcich vyjadrení, statusov a komentárov na sociálnych sieťach týkajúcich sa pedagogickej činnosti MŠ a riadenia MŠ a poškodzovať dobré meno materskej školy na verejnosti,
• rešpektovať, že oznamy ani informácie o deťoch, v čase priamej činnosti učiteľky s deťmi, neposkytuje učiteľka cez sociálne a komunikačné siete mobilom, prosíme o dodržanie z bezpečnostných dôvodov všetkých detí v triede, uprednostňujeme priamu komunikáciu,
• v prípade, ak zákonný zástupca opakovane nevyzdvihne svoje dieťa z MŠ do času ukončenia prevádzky, MŠ bude kontaktovať postupne všetky osoby, ktoré majú splnomocnenie na prevzatie dieťaťa (odporúča sa vyžiadať od zákonných zástupcov kontakty na viac osôb, ktoré by mohli v prípade tejto situácie dieťaťa prevziať); ak ani žiadna z poverených osôb neprevezme dieťa, bude MŠ kontaktovať príslušné okresné riaditeľstvo policajného zboru, ktoré okrem výkonu svojich oprávnení disponuje aj kontaktom na príslušný orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorý je dosiahnuteľný aj mimo služobného času zamestnancov,
• pri zápise dieťaťa do MŠ oboznámiť riaditeľku so závažnými zdravotnými problémami, nezamlčať skutočnosti o zdravotnom stave dieťaťa, o jeho problémoch v správaní sa a ďalších závažných skutočnostiach, ktoré by mohli narušiť vzdelávanie detí v triede.
• odovzdať dieťa pani učiteľke osobne, nenechávať deti bez dozoru v šatni samé a odísť z MŠ, ani inému rodičovi na starosť, deti nesmú samé prísť do MŠ,
• dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno- vzdelávacie potreby,
informovať materskú školu o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania,
• s dieťaťom absolvovať diagnostické vyšetrenie, ak sa špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby dieťaťa prejavia počas dochádzky v MŠ a je potrebné zmeniť formu vzdelávania dieťaťa,
• ak zákonný zástupca dieťaťa zistí u svojho dieťaťa výskyt vši vlasovej, bezodkladne to nahlási triednej učiteľke a riaditeľke MŠ v záujme zamedzenia šírenia pedikulózy, dieťa ostane doma až do úplného vyčistenia vlasovej časti,
• ak sa v rodine vyskytne akékoľvek parazitárne ochorenie, rodič bezodkladne nechá svoje dieťa doma, kým daný problém odstráni,
• nahradiť škodu, ktorú dieťa úmyselne zavinilo,
• v prípade, ak má MŠ podozrenie, že zákonný zástupca opakovane preberá dieťa pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok, alebo ak sa u dieťaťa prejavia zmeny, nasvedčujúce zanedbávaniu riadnej starostlivosti o dieťa, bude MŠ po predchádzajúcom písomnom upozornení zákonného zástupcu, v rámci všeobecnej oznamovacej povinnosti vyplývajúcej z § 7 ods. 1 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele, informovať o tejto skutočnosti príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
• prevziať dieťa v triezvom stave, nesmie byť pod vplyvom omamných látok, drog a alkoholických látok,
• dodržiavať zákaz fajčenia v priestoroch materskej školy a školského dvora,
zákonný zástupca je povinný rešpektovať, že počas pobytu v materskej škole dieťaťa nesmie používať mobilné elektronické zariadenia, prostredníctvom ktorých dochádza k prenosu údajov tretím osobám bez súhlasu osôb o ktorých sa údaje prenášajú.
• ak je neprítomnosť dieťaťa v materskej škole dlhšia ako 30 po sebe nasledujúcich dní a to počas jedného mesiaca teda od 1. do 30/31. daného mesiaca, je zákonný zástupca povinný riaditeľke oznámiť dôvod neprítomnosti písomne a pri opätovnom nástupe predložiť vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia,
• pravidelne uhrádzať poplatky za MŠ v zmysle VZN mesta Nové Zámky o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách, neplatiči budú nahlásení na MsÚ, ktorý ich vyzve na zaplatenie nedoplatkov.
• poskytnúť MŠ podpísané Čestné vyhlásenie pre zber údajov v zmysle zákona č. 325/2012.
Zákonný zástupca môţe písomne poţiadať riaditeľku materskej školy o prerušenie dochádzky do materskej školy najviac na tri mesiace zo zdravotných dôvodov.
MŠ bude :
• Dbať na napĺňanie práv a povinností zákonných zástupcov, t. j., že počas konania o rozvode a úprave výkonu práv a povinností zákonných zástupcov bude MŠ dbať o riadne napĺňanie práv a povinností zákonných zástupcov až do rozhodnutia súdu.(napr. že každý zákonný zástupca má právo priviesť dieťa do materskej školy aj ho z nej vyzdvihnúť)
• zachovávať neutralitu, t. j. ako budú aj pedagogickí zamestnanci MŠ počas prebiehajúceho konania o úprave výkonu práv a povinností zákonných zástupcov k dieťaťu zachovávať neutralitu vo svojich postojoch a vyjadreniach týkajúcich sa dieťaťa a že v prípade potreby poskytnú nezaujaté, vecné a objektívne stanovisko len súdu alebo inému úradu, ak si ho od MŠ písomne vyžiada a že obsah tohto písomného stanoviska neposkytnú ani jednému zákonnému zástupcovi,
• rešpektovať, v prípade narušených vzťahov medzi zákonnými zástupcami, len rozhodnutie súdu alebo predbežné rozhodnutie súdu, ktorého zmyslom je dočasná úprava pomerov zákonných zástupcov vo vzťahu k starostlivosti o dieťa,
• v prípade zverenia dieťaťa právoplatným rozhodnutím súdu do osobnej starostlivosti len jednému zo zákonných zástupcov, ktorý zastupuje dieťa v bežných veciach, poskytne informáciu o tom, že MŠ bude riešiť všetky záležitosti týkajúce sa dieťaťa výhradne so zákonným zástupcom, ktorý má dieťa v bežných veciach (napr. zabezpečenie krúžkovej činnosti atď.) zastupovať,
• priestory materskej školy nie sú miestom, kde zákonný zástupca, ktorému dieťa nebolo zverené do osobnej starostlivosti, môže kedykoľvek navštevovať maloleté dieťa mimo súdom presne určeného dňa a času, obsiahnutého vo výroku rozhodnutia alebo súdom schválenej rodičovskej dohode, ak škola uvedenými dokumentmi disponuje,
• priestory materskej školy môžu byť miestom styku s maloletým, avšak len v prípade, ak sa postupuje podľa súdneho rozhodnutia, v ktorom úpravu styku určí súd resp. podľa súdom schválenej rodičovskej dohody. Je veľmi dôležité, aby v tejto časti školského poriadku bolo zdôraznené, že výkon práv a povinností vyplývajúcich zo školského zákona musí byť v súlade s dobrými mravmi a že nikto nesmie tieto práva a povinnosti zneužívať na škodu druhého dieťaťa
Ospravedlnenie neprítomnosti predškolákov:
Dochádzka do MŠ je pre predškolákov povinná, to znamená, že rodič bez ospravedlnenia nemôže nechať dieťa doma.
• Dieťa plní PPV formou pravidelného denného dochádzania v pracovných dňoch v rozsahu najmenej štyri hodiny denne, okrem času školských prázdnin.
• Ak sa dieťa nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní, jeho zákonný zástupca je povinný podľa § 144 ods. 9 školského zákona oznámiť MŠ bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti.
• Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti dieťaťa sa uznáva podľa § 144 ods. 10 školského zákona najmä:
– choroba,
– lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy,
– rekonvalescencia alebo vyzdvihnutie dieťaťa z MŠ pri príznakoch ochorenia počas dňa,
– mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky,
– náhle prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov,
– mimoriadne udalosti v rodine alebo
– účasť dieťaťa na súťažiach.
• Ak dieťa nepríde do materskej školy 7 dní po sebe, jeho neprítomnosť ospravedlňuje zákonný zástupca písomne.
• Ak dieťa chýba viac ako 7 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia, vyžadujúceho lekárske vyšetrenie, zákonný zástupca odovzdá triednej učiteľke potvrdenie od lekára o chorobe, ktoré je zároveň súčasťou ospravedlnenia vymeškaných dní.
• Ak predškolák pôjde na dovolenku s rodičmi požiada písomne riaditeľku o uvoľnenie z vyučovania na dané dni, po návrate do MŠ predloží triednej učiteľke písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.
• V čase školských prázdnin sa neprítomnosť dieťaťa nemusí dokladovať.
• Ak zákonný zástupca dieťaťa nedbá o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania svojho dieťaťa, a neospravedlní vynechanie viac ako 5 dní v mesiaci, oznámi riaditeľka materskej školy túto skutočnosť príslušnému ÚPSVaR a obci, v ktorej má zákonný zástupca dieťaťa trvalý pobyt.
• Možnosť predčasného zaškolenia detí bola zrušená.
Vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa:
Na rozdiel od potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti, ktoré zákonný zástupca predkladá spolu so žiadosťou, písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie, podľa § 24 ods. 8 zákona č. 355/2007 Z. z. predkladá zákonný zástupca materskej škole až po prijatí dieťaťa do materskej školy, a to:
pred prvým vstupom dieťaťa do materskej školy a
vždy po neprítomnosti dieťaťa v materskej škole dlhšej ako päť kalendárnych dní / vrátane víkendu/
• Toto písomné vyhlásenie sa v praxi nazýva aj ako „vyhlásenie o bezinfekčnosti“.
• Vyhlásenie o bezinfekčnosti podľa § 24 ods. 8 zákona č. 355/2007 Z. z. nesmie byť staršie ako jeden deň; môže mať podobu, ako je uvedené v prílohe č. 1 vyhlášky MZ SR č. 526/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na zotavovacie podujatia.
• Tlačivá Vyhlásenia o bezinfekčnosti sú k dispozícii na web stránke a v priečinku pri vchode do budovy
Preberanie detí :
• Dieťa od zákonných zástupcov preberá učiteľka, ktorá zaň zodpovedá od jeho prevzatia až po odovzdanie zákonnému zástupcovi / inej splnomocnenej osobe / alebo učiteľke, ktorá ju v práci strieda.
Zákonný zástupca preberá dieťa v čase od 12.00 do 12.30 h alebo od 15.00 do 16.00 h. Ak potrebuje dieťa priviesť alebo prevziať v inom čase, je potrebné o tom vopred informovať triednu učiteľku.

• Pokiaľ sa rodič po prevzatí dieťaťa v popoludňajších hodinách rozhodne zostať s dieťaťom na školskom dvore je povinný rešpektovať bezpečnostné pokyny učiteľov.
Rodič spolu s dieťaťom ukončí pobyt na školskom dvore do 16.00 h., pretože sa budova a brány uzamkýnajú.
• V prípade, že rodičia majú súdnym rozhodnutím, prípadne predbežným opatrením obmedzené preberanie svojho dieťaťa, je potrebné o tom písomne ( fotokópiou úradného rozhodnutia zo súdu) informovať triednu učiteľku a riaditeľku MŠ. Triedne učiteľky sa v tomto prípade riadia pokynmi úradného rozhodnutia.

Celé znenie Školského poriadku zverejnené na web. stránke.
Prerokované na Rade školy a rade RZ dňa: 18.09.2023

Related Posts